"Det är eleven som är experten på sig själv" En sociologisk studie av Vård- och omsorgsprogrammets stödverksamhet

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: I gymnasieskolan är det de yrkesförberedande programmen som förbereder eleverna för yrkeslivet. Vid studier på Vård- och omsorgsprogrammet kan eleverna, efter tilldelad yrkesexamen, arbeta inom bland annat hälso – och sjukvården och äldreomsorgen. Eleverna är eftertraktade på arbetsmarknaden, men det finns ett problem. Ett stort antal elever har svårt att uppnå kursernas givna kunskapsmål. Uppsatsens syfte är att förstå Vård- och omsorgsprogrammets stödverksamhet och hur stödet fungerar i praktiken. Det empiriska materialet samlades in genom kvalitativa intervjuer med såväl skolpersonal som elever. Eleverna erhöll stöd under intervjuns genomförande. Vid analysen var de teoretiska perspektiven empowerment (egenmakt), stigma, utbildningssystemet och det sociala kapitalet. Det huvudsakliga resultatet påvisar att skolpersonalen arbetar utifrån en empowerment- diskurs. De följer konkreta rutiner när det gäller att hjälpa elever med stödbehov och erbjuder individuella handlingsplaner och verktyg som underlättar eleverna att utveckla sin fulla potential. Eleverna anses vara experter på sina svårigheter och vet hur dessa ska hanteras. Men de innehar också sociala och individuella problem, som exempelvis föräldrarnas avståndstagande och elevernas egna låga självkänsla och motivation. Dessa problem är svårare att råda bot på, men till viss del finner skolpersonalen lösningen via empowerment. Empowerment- ideologin är således närvarande, då skolpersonalen formar elevernas utbildning efter individuella förutsättningar och behov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)