Hälsofrämjande stöd till anhöriga inom området  alkohol, narkotikaberoende eller missbruk : En kvalitativ studie om anhörigkonsulenters upplevelser av hälsofrämjande arbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning:

Hälsofrämjande arbete är ett betydelsefullt arbetsområde inom folkhälsoarbetet för att förbättra befolkningens hälsa. Hälsofrämjande arbete innebär kunskap om friskfaktorer och välbefinnande. Arbetet utgår från sju grundläggande principer, där delaktighet är en av dem. Arbetet kan utföras på många olika arenor och av olika aktörer. En aktör är anhörigkonsulenter som arbetar med tillexempel riskgruppen anhöriga till personer med alkohol/narkotikaberoende- eller missbruksproblematik.

Syftet med studien var att undersöka hur anhörigkonsulenten upplever hälsofrämjande arbete. Fem enskilda intervjuer har genomförts med två anhörigterapeuter, en anhörigkonsulent, en samtalsbehandlare och en rådgivare. En manifest innehållsanalys har valts och tillämpats i denna studie, där resultatet har kategoriserat utifrån "Delaktighetstrappan".

I resultatet framkommer det att anhörigkonsulenterna upplever sig arbeta hälsofrämjande utifrån "Delaktighetstrappans" steg: information, konsultation, dialog samt inflytande/delaktighet. Slutsatserna är att "Delaktighetstrappans" ovan nämnda begrepp betyder hälsofrämjande arbete och upplevs som eget hälsofrämjande arbetssätt bland anhörigkonsulenterna. Däremot berörs inte begreppet: medbeslutande, eftersom intervjumaterialet inte omfattar något som kan kategoriseras in i trappans sista steg och blir därav inte berört i studien.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)