Gåvor - en byggsten i forskares nätverk : En etnografisk studie om gåvokulturens inverkan på Karolinska Institutet

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Ellen Carlsson; Emma Karlsson; [2018]

Nyckelord: Forskare; gåvokultur; nätverk;

Sammanfattning: I forskningsvärlden är utbyten av kunskap av stor vikt för vetenskapliga framsteg men det finns också en ständig kamp mellan att dela med sig och att konkurrera med varandra. Forskarnas kollegor är samtidigt deras konkurrenter, trots det finns en norm av utbyte och gåvor. Med det som bakgrund skapades ett intresse att studera hur gåvokulturen påverkar forskarnas relationer till varandra. I syfte att undersöka hur gåvokulturen skapar relationer har en etnografisk studie genomförts. Genom deltagande observationer har vi tagit del av kulturen som präglar en forskargrupp på KI. De frågeställningar som studien bygger på är; Hur yttrar sig gåvokulturen hos den studerade forskningsgruppen? Hur påverkas forskarnas relationer och nätverk av gåvokulturen? För att besvara dessa frågor har vi tillämpat ett teoretiskt ramverk där gåvans normer kopplas samman med förbindelsens makt och skapandet av handlingsnät. Teorierna förklarar tillsammans hur gåvor skapar förbindelser mellan aktörer som gemensamt skapar ett handlingsnät. Resultatet av studien visar att gåvans normer och reciprocitetsnormen har en stor inverkan på hur forskare på KI skapar och upprätthåller relationer. Skapandet av handlingsnät är även det som formar deras nätverk. Genom att skapa värde kan forskarna välja att samarbeta eller konkurrera med andra i olika givna situationer och på så sätt förhåller sig forskarna till varandra och skapar handlingsnät. I resultatet kan vi även påvisa att handlingsnäten finns på tre olika nivåer, individ-, grupp- samt fältnivå. Slutsatsen av studien är att relationerna inom forskarnas nätverk lyder under gåvans normer som förutsätter att en mottagen gåva kommer återgäldas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)