Utan rörelse, ingen utveckling : En studie om lärares uppfattningar om fysisk aktivitet i undervisningen.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning: Den här studien hade till syfte att öka kunskaperna om hur några svenska lärare ser på fysisk aktivitet i undervisningen samt hur de upplever att eleverna påverkas. Kvalitativa intervjuer av sex lärare som undervisar på lågstadiet har genomförts och intervjuerna har sedan analyserats utifrån studiens frågeställningar.  Som teoretisk ansats valdes den psykomotoriska utvecklingsteorin, vilket kortfattat kan beskrivas som att barn lär genom lek och rörelse. Resultaten visade att de intervjuade lärarna är i enighet med teorin och anser att den fysiska aktiviteten är av central betydelse för elevers utveckling, framförallt på lågstadiet. Resultaten visade också att lärarna uppfattar att de flesta elever påverkas positivt av fysisk aktivitet, men att en viss grupp elever upplever den som jobbig på grund av olika problematiker.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)