De oprioriterade ämnena : En undersökning om ifrågasättandet gentemot estetiska ämnen.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

Sammanfattning: Detta examensarbete undersöker de estetiska ämnenas plats i dagens skola, utifrån uppfattningen att ämnena är ifrågasatta. Arbetet berör frågorna: Hur värderar skolledare bildämnet i relation till andra ämnen? samt Hur upplever skolledare att föräldrar värderar ämnet? Genom att rikta undersökningen till skolledare kan jag synliggöra deras tankar och värderingar kring dessa ämnen och ta reda på om ifrågasättandet finns i skolledningen. Skolledare, såsom rektorer och vicerektorer har ett stort ansvar för utbildningsplanen på skolan och har ett brett och övergripande helhetsperspektiv. Studien utgår från att skolledare svarat på enkäter som jag har skickat ut. Studien har ett sociokulturellt perspektiv och det insamlade materialet bearbetas med sammanställning av data i procentenheter och innehållsanalys. Undersökningen visar att det finns en slags hierarki kring skolans olika ämnen, och att de estetiska ämnena inte anses vara de viktigaste på skalan. Däremot tyder inte studien på att det från skolledarna skulle finnas ett rakt och öppet ifrågasättande av de estetiska ämnenas existens i dagens skola. Det finns en tro bland nästan en tredjedel av skolledare att elevernas föräldrar ser på de estetiska ämnena som mindre viktiga och att det skulle vara hemifrån som kritiken kommer är det vanligaste svaret på frågan varifrån kritiken har sitt ursprung.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)