Rekrytering och utvärdering av fystränare inom herrelitishockeyn : En undersökning av SHL-lagens strategier

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

Sammanfattning: Till följd av idrottens fortsatta kommersialisering och professionalisering har behovet av ny kompetens uppstått bland idrottsorganisationer. Därav har även nya roller blivit aktuella för idrottsorganisationer, framförallt bland elitföreningar. En av dessa roller är fystränare. Denna studie syftar till att undersöka hur SHL-klubbar rekryterar och utvärderar fystränare. För att förklara rekryterings- och utvärderingsprocesserna har litteratur- och forskningsinhämtningen tagit avstamp ur tre olika management perspektiv. I studien har fem stycken SHL-klubbar intervjuats om hur deras rekryteringsprocess av dess nuvarande fystränare gått till samt hur utvärderingsprocessen av fystränaren ser ut. Respondenterna utgörs av den person som klubben menade hade mest kunskap om deras rekryterings- och utvärderingsstrategier gällande fystränaren.   Studiens resultat kunde uppvisa att fyra av fem klubbar använde liknande tillvägagångssätt vid sin rekryteringsprocess. Endast en av klubbarna uppgav att de använde en utarbetad strategi vid rekryteringen av deras fystränare. Liknande svar kring rekryteringsprocessen framkom även gällande utvärdering där fyra av fem klubbar arbetade likartat och en av klubbarna stack ut. Ur studien kan flera slutsatser dras, den övergripande är att fyra av de fem klubbarna saknar en formell strategi för rekrytering och utvärdering av fystränaren. Slutsatserna gällande rekrytering av fystränaren kan summeras som att internrekrytering och person-organization fit förespråkades av majoriteten av klubbarna, där även tendenser till instituationalisering kunde urskiljas. Vidare hade majoriteten av klubbarna inte upprättat en kravprofil för tjänsten och uppvisade stora brister i förarbetet. Gällande utvärdering av fystränaren saknades mätbara mål som var upprättade för den specifika arbetspositionen vilket ledde till att klubbarna upplevde problematik med att utvärdera arbetsinsatsen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)