Att bygga broar: Betydelsen av närstående inom sjukhusvård : En litteratursammanfattning om närståendes delaktighet ur närstående-, patient- och sjuksköterskeperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

Sammanfattning: Introduktion/bakgrund: Att vårdas på sjukhus kan vara stressfull och ångestladdad upplevelse. Närstående ska få möjlighet att delta i vården om det anses vara lämpligt, dock finns det inga juridiska krav som fastslår närståendes delaktighet. Utifrån ett familjefokuserad förhållningssätt inkluderas närstående i patientens vård. Relationen mellan närstående och sjuksköterska ska bygga på ömsesidig respekt och gott samarbete. Det finns ett behov inom forskningen att undersöka hur närståendes delaktighet påverkar vården på sjukhus. Syfte: Syftet med litteratursammanfattningen var att belysa hur närståendes delaktighet påverkar vården på sjukhus. Metod: Litteratursammanfattningen grundade sig på Polit och Beck (2017) nio steg. Efter databassökning i CINAHL, PubMed och PsycINFO identifierades åtta kvalitativa artiklar och två artiklar med kvalitativ ansats som kombinerade intervjuer med observationer. Artiklarna kvalitégranskades, analyserades, bearbetades samt sammanställdes till ett resultat. Resultat: Databearbetningen resulterade i huvudkategorierna: Närståendes påverkan på patienten som delas i tre underkategorier Närstående som en tolk, Närstående som trygghet och stöd och Närstående som en del i omvårdnaden samt huvudkategorin Närståendes påverkan på vårdavdelningen som delas i två underkategorier Närståendes påverkan som en resurs och Närståendes påverkan på patientsäkerheten. Slutsats: Närstående delaktighet i vården på sjukhus ökar patientens känsla av trygghet, har en gynnsam effekt på vårdkvalitén och avlastar sjuksköterskan i arbetet, men delaktigheten i omvårdnaden och den långvariga närvaron kan orsaka risker i patientsäkerheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)