Mariam-moskéns kvinnliga imamer : En kvalitativ intervjustudie om kvinnans ställning inom islam då och nu

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Sammanfattning: Denna uppsats handlar om den muslimska kvinnans ställning inom islam och hur den har förändrats genom historien. Det är genom historisk kunskap om islam i allmänhet och kvinnans roll i synnerhet, som vi kan förstå vår samtids attityder, tankar och normer kring den muslimska kvinnan. Uppsatsen handlar också om hur kvinnans funktion som imam kan komma att påverka roller och attityder inom islam. I uppsatsen möter vi två blivande kvinnliga imamer i en intervju. I samtalet med dem framkommer deras syn på den plats de verkar i och vad de arbetar för i ett försök att förändra och vidareutveckla delar av den religion de tillhör.      Religion har alltid intresserad oss där av valet i att studera människa-kultur och religionsprogrammet. Att vi just har kvinnan inom islam till vår c-uppsats beror på dagens laddade situation i hur hon utövar sin religiösa ställning, vad gäller till exempel hennes klädsel eller bruk och seder som hör till. Vi är två kvinnliga studenter där den ena är född i en kristen familj och den andra i en muslimsk familj. Dock inte praktiserande inom religionerna. Hur det kom sig att vi just ville skriva om detta ämne beror på att vi har vänner som är högt praktiserande och vi stött på att de hamnat i olika dilemman på grund av deras religiösa utövande i samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)