Bostäder eller lokaler? : Skillnader i avkastningsmöjligheter

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

Sammanfattning:

Titel: Bostäder eller lokaler? Skillnader i avkastningsmöjligheter

Seminariedatum: 2015-05-30

Högskola: Högskolan i Halmstad

Institution: Akademin för Ekonomi, Teknik och Naturvetenskap

Nivå: Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15hp

Författare: Fredrik Svensson & Kristian Ceylan

Examinator: Eva Berggren

Handledare: Titti Eliasson

Sidantal: 27

Bilagor: 2

Nyckelord: Fastigheter, kommersiella fastigheter, bostadsfastigheter, fastighetsförvaltning, finansiell analys.

Frågeställning: Hur skiljer sig avkastningsmöjligheterna åt mellan bostadsfastigheter och lokalfastigheter?

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur möjligheterna till avkastning skiljer sig åt mellan bostadsfastigheter och lokalfastigheter.

Metod: En kvalitativ metod bestående av djupintervjuer och dokumentundersökning av de tre undersökta fastighetsbolagens årsredovisningar. Urvalet av bolag är begränsat till Halmstad där tre fastighetsbolag representerar tre olika typer av fastighetsbolag. Ett med bostäder, ett med lokaler och ett med båda delarna.

Slutsats: Fastighetsbolag med lokaler i sitt fastighetsbestånd har större möjligheter att generera större ekonomisk avkastning än fastighetsbolag som innehar bostadsfastigheter. Skillnaden i avkastningsmöjligheterna grundar sig i juridiska skillnader mellan fastighetstyperna bostäder och lokaler som möjliggör för ägaren av lokaler att ta ut marknadsmässig hyra och föra över investeringskostnader på lokalhyresgästen. En fastighetsägare med ett bestånd bestående av bostadsfastigheter har inte möjlighet att justera hyran då denne enligt lag måste följa bruksvärdet för lägenheten och saknar möjlighet att ta betalt för större investeringar i fastigheten. Generellt sett så är avtalsfriheten mycket större för lokalfastigheter vilket ger mycket större möjlighet till en bra avkastning för fastighetsägaren som äger och förvaltar lokaler. En fördel med bostäder är att det föreligger en mindre risk för vakanser jämfört med lokaler och därmed förlorad hyresintäkt för fastighetsägare

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)