Den onormala kvinnan : En kvalitativ studie av konstruktionen av kvinnliga våldsbrottslingar och hur detta kan ta sig uttryck i svensk press

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Kriminologi

Sammanfattning: Syftet med studien har varit att undersöka hur kvinnliga våldsbrottslingar porträtteras i media med en vetenskapsteoretisk utgångspunkt i socialkonstruktionismen. Studien har sin utgångspunkt i olika stereotyper som kan användas i medias framställning av kvinnliga gärningspersoner. För att undersöka detta har en kvalitativ innehållsanalys använts. Uppsatsen utgår ifrån en socialkonstruktivistisk ansats vilket innebär att kvinnligt och manligt ses som något som är socialt konstruerat. De teoretiska utgångspunkterna ligger i olika konstruktioner som förekommer i medias framställning av den kvinnliga brottslingen samt i genusteori. Media kan använda olika stereotypa beskrivningar av kvinnliga våldsbrottslingar och kan därför också reproducera uppfattningen om den kvinnliga brottslingen som en avvikande kvinna. Slutsatsen som dragits är att media bidrar till en ensidig bild av den kvinnliga brottslingen och att det krävs ytterligare forskning kring kvinnor och brottslighet i media då detta forskningsfält idag är förhållandevis litet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)