Användning av digitalaverktyg i arbetsmiljö : En studie i hur byggbranschen arbetar meddigitala verktyg för att säkra arbetsmiljön i dagsläget

Detta är en M1-uppsats från KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning: Digitala verktyg har bidragit till att utveckla och förändra byggbranschen de senaste åren. Idag används i vissa byggföretag digitala verktyg vid planering av större projekt för att planera arbetsmiljöarbetet bättre och minimera de problematiska riskerna. Syftet med studien är att få en bättre förståelse för hur arbetsmiljön och riskidentifiering förstärks när företaget tillämpar moderna verktyg vid produktion. Arbetet är avgränsat till endast beställare/konsult och entreprenörsföretag med användning av digitala verktyg. Denna rapport är baserad på tre delar som består av en litteraturstudie, en enkätundersökning samt kvalitativa intervjuer utförda med sex aktörer från olika byggföretag. Inledningsvis genomfördes en litteraturstudie för att reda ut teoretiska begrepp som är relaterade till arbetsmiljö och digitala verktyg. Intervjumetoden gav djupare information om hur arbetsmiljö och digitala verktyg kombineras i olika verksamheter och problematiken som aktörer upplever i verkligheten. Resultaten har framför allt påvisat att det finns stor nytta att implementera digitala verktyg i riskhanteringsprocess och göra arbetsberedning i modellen, detta leder vidare till att enklare identifiera riskfyllda moment i tidigare skede samt säkra arbetsmiljön ute på bygget. Modellernas användningsområden är stora, de kan bland annat användas till visualiseringar, kollisionskontroller och riskanalyser etc. Genom att använda BIM och Buildsafe som metod och kommunikationsverktyg under arbetet med arbetsmiljö uppmuntras andra aktörer såsom exempelvis projektörer, entreprenörer och säkerhetsspecialister att involve rariskbedömningen. Genom att använda VDC som arbetssätt kan även projektörerna simulera hur en byggnad konstrueras och upptäcka eventuella riskmoment i förtid. Ju bättre planering desto bättre arbetsmiljö. Framtiden för tillämpningen av digitala verktyg i arbetsmiljöarbetet ser ljus ut och idag råder det inga tvivel om att arbetsmiljön kan förbättras med hjälp av digitala verktyg. Studien uppvisar även att det idag inte är lagkrav på användningen av digitala verktyg, därav bör arbetsmiljöverket och beställarna kravställa hur dessa skall användas flitigare. Detta kan på så vis effektivisera byggprocessen samt riskidentifieringen ytterligare i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)