Att vandra tillsammans mot frihet : Personers levda erfarenheter av att vara delaktig i sin omvårdnadsprocess, inom öppen rättspsykiatrisk vård

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Författare: Anni Waxell; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Forskning om delaktighet inom öppen rättspsykiatrisk vård är begränsad, trots att delaktighet visat sig främja återhämtning och öka motivation till behandling. Genom att utforska innebörden av delaktighet utifrån ett patientperspektiv kan kunskaperna öka och delaktighet främjas i omvårdnadsprocessen. Syfte: Att beskriva patienters levda erfarenheter av att vara delaktig i sin omvårdnadsprocess, inom rättspsykiatrisk öppenvård Metod: Till examensarbetet användes en kvalitativ design med hermeneutisk ansats. Datainsamlingen utfördes genom halvstrukturerade livsvärldsintervjuer, fem deltagare delade med sig av sina levda erfarenheter av delaktighet. Datainsamlingen spelades in och de transkriberade intervjuerna analyserades med en fenomenologisk hermeneutisk metod. Resultat: Resultatet utmynnade i fyra teman och ett huvudtema som beskriver hur delaktighet kan erfaras för patienter inom den öppna rättspsykiatriska vården. Metaforiskt kan huvudtemat beskrivas som ”att vandra tillsammans mot frihet”. Resultatet visar att delaktighet dels är ett mellanmänskligt fenomen som utvecklas i gemenskap med andra, dels är ett medel för att nå frihet. Slutsatser: Att vara delaktig i en gemenskap med andra bidrar till delaktighet i den egna omvårdnadsprocessen. Detta kan leda till nya positiva erfarenheter om den egna förmågan, vilket är betydelsefullt för patienternas personliga utveckling och återhämtning. Nyckelord: Delaktighet, fenomenologisk hermeneutisk metod, gemenskap, omvårdnad

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)