Att välja rätt - Talangidentifikationsprocessen vid Nationella idrottsutbildningar

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

Författare: Maria Liljeholm Bång; [2018]

Nyckelord: Elit; selektion; talang; urval;

Sammanfattning: Idrott intar en stark position i vårt västerländska samhälle och idrottsprestationer är av stort nationellt intresse. Att välja ut talangfulla elever till Nationella idrottsutbildningar är inte helt lätt och kunskapen om urvalsprocessen är bristfällig. Syftet med denna studie var att generera kunskap om talang-identifikationsprocessen till de Nationella Idrottsutbildningar(NIU) inom ramen för utbildnings-reformen GY-11. Genom intervjuer med idrottsinstruktörer inom 10 olika idrotter besvarades frågor om hur de definierade och identifierade talang och hur de valde ut de elever som skulle bli antagna till NIU. Mer specifikt studerades instruktörernas beslutsfattande i urvalsprocessen. Studien visade på att instruktörerna hade svårt att definiera talang och ge en entydig bild av talangbegreppet. Urvalsprocessen och i den talangidentifikationen, processen att välja ut talanger, var relativt omfattande och väl utarbetad gemensamt av specialidrottsförbunden(SF) och skolorna. Dock såg den olika ut i en del SF. Informationen om ungdomarna hanterades samtidigt av instruktörerna under talangidentifikationsprocessen, vilken senare låg till grund för en slutgiltig bedömning av ungdomarnas fysiska, tekniska och personliga kvalitéer. Det gick att identifiera tre olika sammanvävda mönster som användes i talangidentifikationsprocessen. För det första kunde talang tolkas som ett socialt konstruerat fenomen utifrån instruktörernas tycke och smak. För det andra kunde valen förstås utifrån klassifikationsscheman som karaktäriserades utifrån instruktörernas sammanlagda erfarenhet, som över tid format deras preferenser för idrottsspecifik talang och/eller talang som personlighet. För det tredje så använde de sig av sitt praktiska förnuft och sin visuella erfarenhet för att identifiera och särskilja den talangfulle idrottaren från den mediokra utifrån kunskap om rörelsemönster i respektive idrott. En slutsats som gick att dra är att talangidentifikationsprocessen är komplex och inte alltid så objektiv och rationell som man vill tro.Nyckelord:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)