Arbetsplatsförlagt lärande på gymnasieskolans byggprogram

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Författare: Marcus Jakobsson; [2014-09-22]

Nyckelord: handledare; handledarskap; byggprogram; lärling; APL;

Sammanfattning: Syfte: Att få en djupare förståelse för vilka problem som finns med det arbetsplatsförlagda lärandet för byggelever på gymnasieskolans byggprogram. De frågeställningar som jag har arbetat för att få besvarat i min undersökning är: 1. Vilka problem finns med hur handledarskapet ser ut på byggföretagen?2. Vilka problem finns med matchningen mellan gymnasieskolans teoretiska undervisning jämfört med det som eleven får utföra?Metod: Studien är genomförd som en kvalitativ undersökning där data samlats in genom personliga intervjuer med chefer och handledare på byggföretag.Resultat: Det framgår i studien att handledarna oftast är outbildade inom handledarskapet och att detta med stor sannolikhet är relaterat till att handledarutbildning inte efterfrågas från skolans sida och att relevant information om handledarutbildningar inte tillhandahålls gentemot byggföretagen. Samtidigt finns ett problem i att byggarbetsplatserna har tidsbrist, vilket kan yttra sig i att även om man försöker arbeta med god pedagogik så finns inte tiden för detta alla gånger. Hur man ska göra för att överkomma detta framgår inte i studien. Ett annat problem som tydliggörs i studien är att lärarens besök på byggarbetsplatsen oftast antar en mer informell karaktär där läraren inte berättar vad syftet är med besöket och vem (om någon?) som ska ”kontrolleras” av läraren. Det är också problematiskt att läraren inte tar upp skolans övergripande programmål, kursmål, kursplaner eller liknande, eftersom det de facto innebär att företagen inte ens kan ta ställning till om de vill eller kan anpassa APL-tiden efter skolans undervisning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)