Utvärdering och inventering av produktionsuppföljningssystem på AstraZeneca : En litteratur- och fallstudie av produktionsuppföljningssystem på AstraZeneca i Södertälje

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

Författare: Pegah Atarian; Julia Eriksson; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Ledningen på AstraZeneca globalt har beslutat att produktionsuppföljningssystemet TrakSYS ska införas i hela verksamheten. Implementeringen av detta system har redan påbörjats men det är en lång väg kvar innan det finns på alla produktionsavdelningar, som även benämns PET (Process Execution Teams). Det finns för- och nackdelar med de system som idag används på AstraZeneca samt att arbetet med produktionsuppföljningen varierar. För att möjliggöra goda jämförelser krävs det att kalkylering av nyckeltal genomförs på samma sätt i hela verksamheten. Tolkningen av de standarder som finns för kategorisering av förluster skiljer sig mellan PET vilket försvårar jämförelserna. En viktig aspekt i bedömningen av produktionsuppföljningssystemen är att nyckeltalen ska kunna jämföras mellan olika PET samt att systemet ska vara användarvänligt och effektivt. Syftet med detta projektarbete är att bedöma de befintliga produktionsuppföljningssystemen och avgöra vilket som passar bäst för verksamhetens alla sex PET för att möjliggöra aggregering och jämförelser av OEE (Overall Equipment Effectiveness). Jämförelser ska kunna göras på alla nivåer och därför har eskaleringen av problem också granskats. Kartläggning över hur förlusterna kategoriseras är också en del av detta arbete och syftar till att få en förståelse för nuläget i verksamheten och hur OEE i slutändan ska kunna jämföras. För att svara på frågeställningarna har en litteratur- och en fallstudie använts. Fallstudien gjordes i form av intervjuer på samtliga sex PET och kringfunktionen Förråd och Dispensering på AstraZeneca. Teorin till litteraturstudien som har hämtats från Primo och Google Scholar. En tematisk analys har genomförts och i detta arbete har sorteringen skett utifrån produktionsuppföljningssystem samt underkategorierna för-och nackdelar. Arbetet resulterade i fyra slutsatser som är betydande för syftet att bedöma produktionsuppföljningssystemen och avgöra vilket som passar bäst för verksamhetens alla sex PET för att möjliggöra aggregering och jämförelser av OEE. De produktionsuppföljningssystem som används på AstraZeneca idag är TrakSYS, PlantPerformance samt ett analogt produktionsuppföljningssystem. Kategorisering av förluster utförs enligt TAK-modellen men variation i hur kategoriseringen går till förekommer. Eskalering av problem sker i Tier-nivåer, från produktionslinjerna uppåt till SOMT (Sweden Operation Management Team). Det produktionsuppföljningssystem som gruppen rekommenderar som det mest passande för AstraZeneca är TrakSYS, det vill säga det system som är på väg att implementeras på alla PET. Fördelen med detta system är inte bara att det är effektivt, utan också att det kan formas på ett sätt som passar processerna samt att nyckeltal automatiskt beräknas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)