Specialistsjuksköterskans erfarenheter av att ansvara över akutsökaren : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: En bra kommunikation före, under och efter olika typer av larm är ett viktigt hjälpmedel kring akuta situationer för en specialistsjuksköterska. Att bära en akutsökare kan innebära att en specialistsjuksköterska kan behöva utsätta sig själv för akutlarm på avdelningar, traumalarm och MIG-larm, vilket kan skapa många olika känslor för specialistsjuksköterskor. Motiv: Motivet för studien var att illustrera specialistutbildade sjuksköterskors erfarenheter av att bära akutsökaren och för att eventuellt kunna förbättra situationen för de som skall bära den. Syfte: Syftet med studien var att belysa specialistsjuksköterskans erfarenhet av att ansvara över akutsökaren.  Metod: Val av metod för denna studie var kvalitativ metod grundat på induktiv ansats och semistrukturerade intervjuer. 11 deltagare intervjuades, både intensivvårdssjuksköterskor och anestesisjuksköterskor. Efter att en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats, blev resultatet 4 huvudkategorier. Resultat: Skräckblandad förtjusning vid akutsökaren, Kollegornas betydelse, Svårigheter med att hitta i olika miljöer samt Kompetens och erfarenhet vid larm.  Konklusion: Denna studie indikerar att patientsäkerheten ansågs gynnas, om specialistsjuksköterskorna fick tillgång till mera erfarenhet och träning, innan de började ansvara över akutsökaren.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)