Förarbeten: en undersökning om lagförarbeten, maktdelning och rättssäkerhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

Sammanfattning: Lagförarbeten intar en unik position i Sverige vid en jämförelse med andra rättsystem genom sin starka ställning bland de andra rättskällorna. Sverige är antagligen det land där lagförarbetena åtnjuter starkast ställning i världen. Varför Sverige är så annorlunda är en fråga som det inte har reflekterats över eller diskuterats om i någon större utsträckning i den offentliga debatten. En intressant frågeställning som aktualiseras angående förarbeten är emellertid frågan om maktdelning mellan den lagstiftande, verkställande och dömande makten, dvs. riksdag, regering och domstolarna. Domstolarna är visserligen självständiga i den meningen att ingen annan har rätt att tala om hur de ska döma i det enskilda fallet. Men i förarbetena ges riksdag och regering en möjlighet att tala om hur de anser att lagen generellt ska tillämpas. Det kan därför vara intressant att se hur dessa generella riktlinjer kan påverka domstolarnas självständighet i det enskilda fallet. Syftet med uppsatsen är att ta reda på om dagens användning av lagförarbeten i rättstillämpningen verkligen hotar maktdelningen och rättssäkerheten. I uppsatsen utgår jag från Foucaults teorier om makt och disciplinering vilka jag sedan diskuterar och tillämpar på mina frågeställningar angående lagförarbetena.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)