Faktorer som påverkar den upplevda livskvaliteten hos barn med epilepsi – en litteraturbaserad studie

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Inledning: Epilepsi är ett av de vanligaste neurologiska sjukdomstillstånden där många insjuknar redan som barn. Livskvaliteten hos barn med epilepsi påverkas på olika sätt och det är avgörande för sjuksköterskor att förstå barnens perspektiv på sin sjukdom och vilka faktorer som har en inverkan på livskvaliteten. Detta för att sjuksköterskor ansvarar för att stötta utsatta grupper samt att främja deras hälsa och förebygga ohälsa. Syfte: Att undersöka vilka faktorer som påverkar livskvaliteten hos barn med epilepsi. Metod: Detta var en litteraturbaserad studie där de åtta vetenskapliga artiklarna som representerar resultatet hittades via databasen Pubmed. Genom att analysera med latent innehållsanalys upptäcktes olika teman. Resultat: Fyra olika teman analyserades fram och dessa var ”Fysisk aktivitet”, ”Vänskap”, ”Föräldrars påverkan på barnet” samt ”Kunskap och attityd”. Slutsats: Många faktorer påverkade livskvaliteten hos barn med epilepsi som till exempel rädsla för anfall vid fysisk aktivitet, överbeskyddande föräldrar, fysisk aktivitet samt trötthet. Dessutom påverkade även huruvida de kan kommunicera med och få stöttning från familj och vänner, samt andras kunskaper och attityder gentemot personer med epilepsi och mot sjukdomstillståndet i sig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)