Faktorer som påverkar den upplevda livskvaliteten hos barn med epilepsi – en litteraturbaserad studie

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Inledning: Epilepsi är ett av de vanligaste neurologiska sjukdomstillstånden där mångainsjuknar redan som barn. Livskvaliteten hos barn med epilepsi påverkas på olika sätt och detär avgörande för sjuksköterskor att förstå barnens perspektiv på sin sjukdom och vilkafaktorer som har en inverkan på livskvaliteten. Detta för att sjuksköterskor ansvarar för attstötta utsatta grupper samt att främja deras hälsa och förebygga ohälsa. Syfte: Att undersökavilka faktorer som påverkar livskvaliteten hos barn med epilepsi. Metod: Detta var enlitteraturbaserad studie där de åtta vetenskapliga artiklarna som representerar resultatethittades via databasen Pubmed. Genom att analysera med latent innehållsanalys upptäcktesolika teman. Resultat: Fyra olika teman analyserades fram och dessa var ”Fysiskaktivitet”, ”Vänskap”, ”Föräldrars påverkan på barnet” samt ”Kunskap och attityd”. Slutsats:Många faktorer påverkade livskvaliteten hos barn med epilepsi som till exempel rädsla föranfall vid fysisk aktivitet, överbeskyddande föräldrar, fysisk aktivitet samt trötthet. Dessutompåverkade även huruvida de kan kommunicera med och få stöttning från familj och vänner,samt andras kunskaper och attityder gentemot personer med epilepsi och motsjukdomstillståndet i sig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)