”Vi söker en noggrann och kreativ bläckfisk” En kvalitativ innehållsanalys av platsannonser på LinkedIn för kommunikatörer

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

Sammanfattning: Kommunikatörer är en yrkesgrupp som både kämpar för sin legitimitet och ett tyd-liggörande av vad rollen innebär. Denna studie syftar till att undersöka hur kommu-nikatören porträtteras i platsannonser på LinkedIn. Studien utgår från en socialkon-struktivistisk ansats, där rollen antas konstrueras genom hur den beskrivs och talas om. Det empiriska materialet analyseras genom en kvalitativ innehållsanalys som grundas i de teman och mönster som utkristalliseras. Vidare kontextualiseras materi-alet genom att ställas i relation till relevanta teorier inom strategisk kommunikation och rollforskning. Genom en kvalitativ innehållsanalys av platsannonser nås en dju-pare förståelse för arbetsmarknadens uttalade förväntningar på rollen och dess bi-drag till organisationen. Resultatet bekräftar tidigare forsknings fastställande kring att det råder delade meningar om vad en kommunikatör förväntas bidra med till organisationen. Vidare visar studien på att ett flertal organisationer har omfattande förväntningar på kom-munikatörens kompetens, kunskaper och erfarenhet. Trots det allt större strategiska fokuset i forskningen om yrket konstateras att merparten av arbetsuppgifterna är operativa i praktiken. Fem utmärkande roller inom ramen för kommunikatörsyrket identifieras. De fem rollerna utgör olika sätt för kommunikatören att bidra med värde. Studien fastställer att fältet behöver ytterligare forskning för att nå en konse-kvent bild av kommunikatörsrollen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)