Orsaker till ökad användning av marknadsfinansiering och medföljande risker vid sämre marknadsförhållanden : En studie av kommersiella fastighetsbolag i Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande

Sammanfattning: Fastighetssektorn är en kapitalintensiv bransch och under de senaste åren har det skett en förändring i hur fastighetsbolag väljer att finansiera sin verksamhet. Bolagen har stegvis minskat andelen traditionella banklån och övergått till att finansiera sig mer och mer via kapitalmarknaden med instrument som obligationer, certifikat, hybridobligationer samt preferensaktier och D-aktier. Till att börja med är syftet med denna studie därmed att undersöka närmare varför denna förändring i kapitalstrukturerna har skett och om det finns några risker med den. Under tiden när detta arbete har tagit form har det varit betydligt högre inflation än normalt och det har genomförts räntehöjningar. Prognoser tyder på fortsatta höjningar under året samtidigt som den höga inflationen väntas vara övergående. Därmed syftar studien även till att undersöka huruvida det finns risker med att bolagen har så stor andel marknadsfinansiering när marknadsförhållandena skiftar till det sämre och om detta är något som bolagen har vidtagit eller tänkt vidta åtgärder för. Den ökade skuldmängden och marknadsfinansieringen inom sektorn är även något som Finansinspektionen har uttryckt en oro för. Studien ämnar därför också att undersöka om fastighetsbolagen delar denna syn. Resultatet av denna kvalitativa studie visar att orsaken till omställningen i bolagens kapitalstrukturer kan kopplas till faktorer som pris och enkelhet vilka är avgörande när bolagen väljer finansieringssätt. Fastighetsbolagen ser däremot inga större risker med omställningen till marknadsfinansiering men uttrycker att det finns en del förbättringsområden. De bolag som nyttjar kapitalmarknaden följer kraven från ratinginstituten och har således god finansiell ställning och starka balansräkningar. De följer även sina interna finansiella policies som är utformade för att fungera i både goda men även under sämre marknadsförhållanden. Däremot har skuldmängden i fastighetssektorn ökat till följd av den långvariga lågräntemiljön och en snabb omställning av marknadsförhållanden kan göra det svårare att ställa om vilket kan få negativa konsekvenser för flera aktörer. Det är begränsat vad företagen kan göra för att skydda sig mot effekterna av detta och det som kommer att vara avgörande är hur snabba förändringar det blir. Oron som Finansinspektionen uttryckt kan därmed beskrivas som någorlunda befogad men ur fastighetsbolagens perspektiv kan inte nyttjandet av kapitalmarknaden ses som ett problem för tillfället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)