Kulturella skillnader i vad som bidrar till arbetsmotivation och hur belöning påverkar uppfattad arbetsmiljö –En kvantitativ studie på svensk och amerikansk personal inom detaljhandeln

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Emelie Jones; Ellenor Jones; [2015-06-29]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Detaljhandeln är en konkurrensutsatt marknad. Det blir allt vanligare med belöningssystem inom organisationer för att motivera sin personal för att undvika yttre påtryckningar. En problematik ligger i vad som motiverar personal till bättre prestationer i förhållande till kulturella olikheter, och hur belöningssystem på bästa sätt skall anpassas efter den kulturella kontext den avser att användas i. Därför kommer kulturell- och arbetsrelaterad motivation studeras både inom Sverige och USA.Syfte: Syftet med aktuell studie är att få ökad kunskap om belöningssystem, att undersöka om det finns skillnader mellan amerikansk och svensk personal inom motivationsfaktorer, samt att undersöka om det finns skillnader mellan amerikansk och svensk personal i upplevelsen av arbetsplats i relation till belöningssystem.Metod: Studien är av kvantitativ utformning och datainsamlingen genomfördes med en redan framtagen enkät (QPS nordic). Urvalet bestod av totalt 103 personer, varav 53 av dessa var svensk personal och 50 var amerikansk personal. Den insamlade datan analyserades med hjälp av SPSS.Resultat och slutsatser: Resultatet visar att svensk personal anser utveckling av personlighet, trygg och välordnad arbetsmiljö, utförande av något värdefullt samt användning av fantasi och kreativitet är signifikant viktigare än vad amerikansk personal gör. Svensk personal visade att upplevd social interaktion var signifikant högre än samtliga övriga faktorer och upplevd kontroll i arbetet var signifikant lägre än samtliga övriga faktorer. Amerikansk personal visade att upplevd social interaktion var signifikant högre än samtliga övriga faktorer och upplevd organisationskultur signifikant lägre samtliga övriga förutom upplevd kontroll . Slutligen visade resultaten att det inte fanns signifikanta skillnader i upplevelsen av arbetsplatsen beroende på finansiella och icke-finansiella belöningar och nation. Däremot upplevde amerikansk personal ett mer positivt ledarskap vid finansiella belöningar än vid icke-finansiella. Utefter resultat rekommenderas en anpassning efter svensk kultur vid belöningar i svensk detaljhandel. Rimligen skulle ett belöningssystem i Sverige, utöver finansiell trygghet, fokusera på att framhäva kreativitet, personlighetsutveckling, trygg arbetsmiljö samt utförande av något värdefullt. Belöningarna rekommenderas fokusera på att behålla det sociala klimat som finns i kombination med ökad arbetskontroll.Förslag till framtida forskning: I framtida studier vore det intressant att inkludera årsredovisningar för att se om effektivitet och produktivitet korrelerar med motivation och belöning. Vidare vore det också intressant att se till ett större urval samt hur motivati

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)