Strumpstickmaskinen och dess roll på den svenska marknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

Sammanfattning: Idag är det inte många textilföretag som har möjlighet att ha strumpproduktion i ett land som Sverige på grund av lönsamhetsskäl. Det är billigare att producera i låglöneländer i Europa eller Asien, men det tär istället på våra naturresurser och vår miljö att transportera produkter fram och tillbaka. På grund av de höjda lönerna i Kina och valutakursen för euron som höjts drastiskt i Europa har Sverige dock kommit till ett läge då det blir ekonomiskt lönsamt att flytta tillbaka en del av produktionen till Sverige. Dessutom ökar trenden med ekologiska och närproducerade varor, vilket ökar efterfrågan på svensktillverkade produkter. Studien syftar till att ge privatpersoner och företag ett underlag till att undersöka sina möjligheter för produktion av strumpor på den svenska marknaden.Utvecklingen av strumpproduktionen i Sverige pågår hela tiden och företagen uppdaterar sina maskinparker och utbildar sina anställda, vilket leder till en utveckling av marknaden. Om det är lönsamt att tillverka strumpor i Sverige kan till stor del bero på hur stort företaget är, hur brett produktsortiment de har, hur stor deras produktion är och vad de använder sig av för maskiner.Jämfört med antalet strumpproducerande företag på den svenska marknaden finns det få reparatörer och servicetekniker till maskinerna. Flertalet serviceföretag är inte bara verksamma på den svenska marknaden utan har kunder i hela norden. Att de arbetar på flera marknader kan göra att de inte är lika tillgängliga för strumpstickföretagen i Sverige. Det finns idag ett behov av fler serviceföretag för strumpstickmaskinerna på den svenska marknaden.Framtiden för strumpstickandet på den svenska marknaden ser ljus ut. Behovet av strumpor kommer alltid att finnas hos konsumenten så länge människan behöver skydda sina fötter mot kyla eller skav från skor. Trenden går mer och mer åt ekologiska och närproducerade produkter, vilket inte bara gynnar de företag som redan är etablerade på den svenska marknaden utan som också öppnar upp möjligheterna för nya företag att etablera sig.There aren’t many textile companies that have the opportunity to have their production in a country such as Sweden because of the profits. It implies a lower cost for a company to produce in low-wage countries like Europe and Asia, although it depletes our natural resources and environment to transport the products back and forth.Because of the increased wages in China and the exchange rate of the euro as increased dramatically in Europe, Sweden has now reached a stage where it becomes economically viable to move back some of the production to Sweden. There is an increasing trend of organic and locally produced products, increasing the demand on products produced in Sweden. The project aims to provide individuals and companies with support for them to explore their opportunities to produce socks on the Swedish market. The development of the production of socks is constant and the companies are improving their installed machines and educate their employer which leads to a development on the market. If it's profitable to produce socks in Sweden depends on the company, how broad collections they have, how big their production are and what machines they are using.Compared to the number of producing sock companies on the Swedish market there is only a few repair- and service technicians for the machines. Most of the companies aren’t only involved on the Swedish market, they have client across the Scandinavian. To work on several markets makes the companies less available to the companies in Sweden. There’s a current demand of more technicians companies for the sock producing companies on the Swedish market.The future of sock knitting on the Swedish market is bright. The need of socks is constant and will always be with the costumers as long as humans have the need of protecting their feet against the cold and sores. The trend is moving towards organic and locally produced products, which not only benefits the already established companies on the Swedish market but also opens opportunities for new companies to establish themselves.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)