Elevers intresse för Naturvetenskap : En överblick av elevers intresse för de naturvetenskapliga ämnena och intressets implikationer för undervisning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

Sammanfattning: Denna uppsats ämnar undersöka hur elevers intresse för naturvetenskap i skolan förändras under skoltiden. Den utvalda litteraturen omfattar artiklar skrivna i ett flertal länder och beskriver enkäter, intervjuer, två litteraturstudier samt två studier vilka analyserar elevers egna frågor om naturvetenskap insända till ett teveprogram samt en tidning om naturvetenskap för barn och unga. Sammantaget visar studierna att elevers intresse för naturvetenskap minskar under skolåren. Dessutom är nedgången i intresse större för kemi och fysik än för biologi. Elevers attityd gentemot naturvetenskap håller sig visserligen positiv i flera studier även om den minskar. Det visar sig också att elevernas intresse förskjuts, från ett fokus på zoologi och spektakulära naturfenomen mot frågor som rör den egna hälsan, kost och människokroppen. Många elever upplever dessutom naturvetenskapsunderisningen som tråkig och betraktar innehållet som irrelevant. Dessa två åsikter verkar dock vara sammanlänkade och det verkar som om det inte är innehållet självt som är problemet utan hur det framställs i skolan. Författarna i de utvalda studierna betraktar i stort sina resultat som samstämmiga med resultatet av andra studier internationellt och även om deras slutsatser bör tas med en nypa salt i hänsyn till svenska elever så bör lärare i vilket fall inse vikten av vilka effekter traditionella undervisningsmetoder och bristen på engagerande innehåll skulle kunna ha på deras elevers framtida yrkes och ämnesval.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)