#relationship : En kvalitativ studie om småföretagares relationsbyggande på Instagram

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

Sammanfattning: Titel: #relationship - En kvalitativ studie om småföretagares relationsbyggande på Instagram Datum: 2019-05-20 Nivå: Kandidatuppsats inom företagsekonomi, 15 hp Författare: Hedda Liljegren och Madeleine Lindgren Handledare: Navid Ghannad Examinator: Svante Andersson Nyckelord: Relationsmarknadsföring, Instagram, småföretagare, kundrelationer För småföretagare med begränsade resurser kan det, i takt med att digitaliseringen och sociala medier ökar, vara svårt att nå ut med den marknadsföring man önskar och det redan tuffa marknadsklimatet blir ännu tuffare. Den tidigare bristfälliga forskningen leder oss in på syftet “att undersöka och bidra med förståelse kring vilka aspekter som är viktiga för små företag, vars primära säljkanaler är fysiska butiker, för att kunna bygga relationer till befintliga och potentiella kunder via organiska inlägg på Instagram”. Teorier som berör Instagram som marknadsföringsverktyg, relationsmarknadsföring, beslutsnivåer och storytelling förklaras för att ge förståelse för ämnet. Genom en kvalitativ undersökningsmetod genomfördes sedan öppna, individuella intervjuer med tre företag med syftet att studera hur mindre företag arbetar på Instagram för att skapa relationer med sina följare. Det gjordes även observationer av respektive företags Instagramkonto för att triangulera informationen och stärka reliabiliteten. Den primära datan har analyserats genom både inomfalls- och mellanfallsanalys och även kopplats samman med den teoretiska referensramen. Studien har identifierat faktorer på respektive beslutsnivå som kan vara av vikt för småföretagare vid relationsbyggande på Instagram. Dessa faktorer är strategi för content, uppföljning och interaktion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)