Fukt och fuktskador i ridhus

Detta är en Master-uppsats från SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Sammanfattning: Klimatet i ridhus under vintern är sällan problemfritt eftersom stora mängder fukt kontinuerligt tillförs via bl.a. hästar och människors värmeproduktion och den bevattning som används för att hålla underlaget i gott skick. De milda vintrarna i södra Sverige försvårar ytterligare fuktproblematiken eftersom ventilationen sker med hjälp av uteluften, som redan håller hög fuktighet. Om inte ridhuset klarar att ventilera ut den fukt som tillförts eller genom en temperaturhöjning sänka den relativa luftfuktigheten i luften, är risken stor för mögelpåväxt, försämrad luftkvalitet och en nedsatt hållbarhet i konstruktionen. Resultatet i slutändan blir en ekonomisk belastning pga. renoveringskostnader, samt en hälsorisk för såväl människor som hästar. Syftet med studien var att jämföra ridhus baserat på ventilationslösning, isolering/ icke isolering och eventuell tillskottsvärme för att ta reda på vad som skiljer de ridhus som har ett fungerande inomhusklimat från de som brottas med fuktproblem. Detta för att kunna sammanställa sakliga råd om hur ridhus bör byggas och skötas för att uppnå en god fukthantering. Temperatur och relativ fuktighet (RF) i luften samt i underlagets toppskikt mättes en gång per månad, november 2013 till januari 2014, i 12 ridhus i Skåne. Med hjälp av uppmätta parametrar räknades den absoluta fuktigheten (AF) i luften och underlaget fram för att avgöra ridhusens fukthantering samt få en indikation på underlagens vattenavdunstning. De momentana mätningarna kompletterades med dataloggar som kontinuerligt mätte RF och temperatur i luften inne i ridhuset och utomhus under en veckas tid per månad och ridhus. Studiens resultat visar att de isolerade ridhusen, både med och utan tillskottsvärme, i högre grad brottades med mycket hög RF inne jämfört med de oisolerade. De isolerade ridhusen hade även generellt en högre AF inne jämfört med ute i jämförelse med de oisolerade, vilket indikerar att de isolerade ridhusen utan tillskottsvärme har en sämre fukttransport ut ur byggnaden. Bäst hanterar ridhusen fukten som tillåter ett stort ventilationsflöde och nästintill håller samma klimat inne som ute. Ett tillfredsställande ventilationsflöde kan t.ex. uppnås genom perforerade plåtväggar eller väl dimensionerade ventilationsöppningar. Det viktigaste vid byggnation av ridhus är att säkerställa en tillräcklig ventilation så att den tillförda fukten kan transporteras ut ur ridhuset. För isolerade ridhus med temperaturkrav betyder detta att man måste räkna med att ventilera tillräckligt och samtidigt tillföra värme och/eller avfukta. Detta innebär en betydande kostnad som inte går att komma undan. Att isolera för en högre inomhustemperatur utan att hantera fuktproblematiken leder högst troligt till fuktskador på byggnaden och dess interiör. Ytterligare studier bör göras så att dimensioneringsregler anpassade för ridhus kan utarbetas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)