Operationssjuksköterskors copingstrategier i kritiska skeden

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Operationssjuksköterskor har en grund i icke-tekniska färdigheter för att arbeta patientsäkert i en operationssal. I salen är det flera faktorer som påverkar samspelet i operationsteamet under ett kritiskt skede. Operationssjuksköterskors situationsmedvetenhet kan påverkas av operationsteamet, intraoperativ stress, erfarenhet och strategier. Att inte kunna tillämpa ett adekvat beslutsfattande i kritiska skeden kan påverka operationsförloppet och patientsäkerheten negativt. För att bevara sin situationsmedvetenhet kan operationssjuksköterskor tillämpa egna copingstrategier. Vilka strategier som operationssjuksköterskor använder sig utav framgår inte i tidigare forskning. Syfte: Syftet var att beskriva operationssjuksköterskors copingstrategier under kritiska skeden i en operationssal. Metod: Arbetet utfördes med kvalitativ design i form av åtta semistrukturerade intervjuer, inspirerade av critical incident-teknik. Resultat: Resultatet presenterar tre kategorier: “Förberedande och kunskapsstrategier”, “Operationssjuksköterskans inre strategier” och “Kommunikativa strategier”. Kategorierna beskriver vilka strategier operationssjuksköterskorna använder sig av för att bibehålla sina icke-tekniska färdigheter. Resultatet visar att kunskap och erfarenhet av kliniskt arbete har stor betydelse för hantering av kritiska skeden. Slutsats: Slutsatsen av resultatet kan användas som ett stöd för operationssjuksköterskor, där strategierna kan ge kännedom om hur operationssjuksköterskor arbetar i kritiska skeden. För applicerbara strategier kliniskt behövs en djupare och större studie tillämpas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)