Handlingar talar starkare än ord : En kvalitativ undersökning om konsumenters attityd och beteende inom Fast Fashion

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna studie är att söka djupare förståelse för Gen-Z konsumenters lojalitet i form av hur deras attityder och beteende skiljer sig mot Fast Fashion handel och hur sambandet mellan dem kan se ut. Vidare syftar denna studie att identifiera konsekvenserna av de olika uppfattningarna i form Word of Mouth. Forskningsfrågor:

    Hur ser konsumenternas bild ut av ett varumärke inom Fast Fashion och vad beror detta på? Hur ser skillnaden ut mellan konsumenters attityd och beteende gentemot ett Fast Fashion varumärke? Hur ser konsumenters lojalitet ut i helhet till ett Fast Fashion varumärke baserat på attitydmässiga samt beteendemässiga faktorer? Metod: Studien är av kvalitativ ansats och datan har samlats in med hjälp av fokusgrupper samt djupintervjuer i form av semistrukturerade intervjuer. Teoretisk referensram: De teorier som används i denna studie är Varumärkesbild, Varumärkesattityd, Varumärkeslojalitet, Lojalitetsmodell samt Lojalitetsindelning av Dick och Basu (1994), Lojalitetspyramiden av Aaker (1991) och slutligen Word of Mouth. Slutsatser: Slutsatserna är att respondenterna har en negativ varumärkesbild av H&M som varumärke. Det identifierades även en motsägelse mellan respondenters attityder och beteenden då de skilde sig åt markant. Respondenternas lojalitet till varumärket visade sig vara väldigt svag. De negativa attityderna visade sig även ha stor påverkan på Word of Mouth som sprids konsumenter emellan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)