Delat beslutsfattande viktigt för minskad stress hos omvårdnadspersonal inom hemtjänst

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Det finns en komplex sammansättning faktorer som anses vara skydds- respektive riskfaktorer för stress på arbetsplatsen. Studiens syfte var att undersöka faktorer i arbetsmiljön som kan tänkas påverka psykosocialt arbetsklimat; stress, självförmåga och delat beslutsfattande. Undersköterskor och vårdbiträden (n=59) på två kommunalt drivna hemtjänstenheter i södra Sverige svarade på en enkät som mätte dessa tre faktorer. Frågeställningen var i ett första led om hög självförmåga och högt skattat delat beslutsfattande hade ett samband med lägre stress. I ett andra led undersöktes sambandet mellan självförmåga och delat beslutsfattande. Avslutningsvis undersöktes skillnader i sambandet mellan stress och delat beslutsfattande mellan ledning respektive kollegor. Resultaten visade ett tydligt samband mellan delat beslutsfattande och stress där högt delat beslutsfattande visade på minskad stress.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)