Påverkas företagens prestanda av ett socialt ansvarstagande?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Syfte: Corporate Social Responsibility (CSR) är idag ett  globalt allmänt känt begrepp och Svenska företag anses ligga i framkant med sitt ansvarastagande. Huvudsyftet med uppsatsen är att analysera huruvida ett stort engagemang inom CSR-frågor ger Svenska företag en förändring i företagsvärde och om det påverkar deras lönsamhet. Ett approximativt Tobins Q används som mått på företagsvärde och Return On Assets (ROA) används som mått på lönsamhet.   Metod: En kvantitativ deduktiv metod där undersökning av sekundärdata ska mynna ut i en prövning om huruvida det går att påvisa ett samband mellan CSR och företagsvärde och/eller lönsamhet. Sekundärdata inhämtas ifrån Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 samt företagens årsredovisningar från 2011. Historiska aktiepriser har hämtats ifrån Nasdaq OMX Nordics hemsida. Sedan inhämtade data har undersökts väljs en passande analysmetod, vilket i detta fall blev multipel tvärsnittsregression.   Resultat och slutsats: Studien visar att det finns en statistiskt signifikant korrelation mellan ett högt CSR och approximativt Tobins Q där ett ökat CSR-arbete ger minskat företagsvärde. Vidare visar studien även en statistiskt signifikant positiv korrelation mellan CSR och ROA, där modellen dock uppvisar brister. En generell förklaring till detta är att det inte finns någon global begreppsbenämning av CSR, vilket försvårar mättningar.  Utöver detta upptäcktes svårigheter i att bestämma ett svenskt bolags marknadsvärde eftersom företag generellt inte har alla sina aktier på börsen och A-aktier är svårvärderade då de sällan omsätts.   Förslag till fortsatt forskning: Ett förslag är en tvärsnittsregression, liknande denna studie där olika sätt att definiera ROA och storlek jämförs. Det vore även intressant att genom en tidsserieanalys undersöka när i tiden CSR-arbetet ger utslag på Tobins Q samt ROA.   Uppsatsens bidrag: Identifiera påverkande faktorer för att bidra till en framtida benchmark av ekonometriska modeller vid mätningar av CSR.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)