Modererar krav sambanden mellan olika copingstrategier och stress?

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Elin Ryen; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Stress definieras som en obalans mellan krav och resurser. Krav och kontrollmodellen samt krav- resursmodellen menar att krav är en negativ faktor. Andra menar att det finns negativt hindrande och positivt utmanande krav. En individ hanterar stress genom olika copingstrategier, två av dem är problemorienterad strategi och emotionell strategi. Forskning har visat att individer med en problemorienterad strategi hanterar stress bättre än de med emotionell strategi. Syftet var att undersöka sambanden mellan problemorienterad och emotionell copingstrategi och stress, samt den modererande effekten av krav. Krav ansågs vara en moderator då upplevelsen av krav förväntades förstärka undersökta samband. Undersökningen genomfördes på studenter med ett frågeformulär. Resultatet visade ett positivt samband mellan problemorienterad copingstrategi och stress och ett negativt samband mellan emotionell copingstrategi och stress. Det fanns ingen modererande effekt av krav. En förklaring kan vara att sambanden mellan coping och stress möjligen kan förklaras bättre med hjälp av medieringsmekanismer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)