"Den märkligaste böjelsen - att inte ha någon" Paradoxer och villkor i sikurser om asexualitet i svensk dags/kvällspress

Detta är en C-uppsats från

Författare: Sandra Linnell; [2008-02-22]

Nyckelord: Asexualitet; diskursanalys; Foucault; queer teori;

Sammanfattning: I arbetet undersöker jag de diskurser som asexualitet - utifrån en kontext som menaspåtala och kritisera heteronormativa antaganden - inträder i. Genom en ständigtnärvarande disciplinering görs asexualitet till ett föremål för tal, och därmed föremålför diskurser. Utifrån villkor och antaganden om var och hur ”rätt” tal formuleras görsasexualitet till ett motsägelsefullt element att ordna in i framförandet av identitet.Asexualitet förhandlas i materialet gentemot exempelvis medicinska,psykologiska och sociala effekter. Genom fortlöpande diskursiva erkännanden ochmisskännanden konstrueras ”de asexuella” som autentiska individer med en konstantoch stabil livshistoria. I denna formering av asexualitet inträder paradoxalt nog ävenkunskapsanspråk som omöjliggör asexualitet då asexualitet i sig motsäger den befästabetydelsen av kön och sexualitet, och därmed omöjliggör dessa kategoriers stabilitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)