Upplevt förtroende till influencers över sociala medier och genuinitetens betydelse : studie av unga kvinnliga följare och hur de upplever genuinitet hos och förtroende för influencers i sociala medier

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

Sammanfattning: I detta arbete undersöks förtroende och genuinitet på sociala medier. För att konkretisera studeras en av Sveriges största influencer- Bianca Ingrosso. Genom kvalitativa samtalsintervjuer från 5 kvinnliga studenter på Lunds universitet uppnås djupare förståelse kring vad som är genuint respektive inte genuint på sociala medier och speciellt på forumet Instagram. Utifrån ett modernistisk synsätt på identitet kan Ingrosso ses som olika roller eller identiteter. Dessa olika identiteter, exempelvis influencer, individ/privatperson samt företagare visar sig uppfattas mer eller mindre genuina enligt följarna. I de avseenden Ingrosso uppträder som privatperson, syster och dotter upplevs hon mer genuin medan hennes roll som influencer uppfattas som mindre genuin och mer säljande. Studien resulterade i att identifikation och igenkänningsbart var nyckeln till förtroende och en starkare upplevd genuinitet. Inlägg kopplade till marknadsföring samt uppstyrda, iscensatta eller orealistiska inlägg var enligt intervjupersonerna där Ingrosso inte uppfattas som genuin.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)