Molntjänsters påverkan på redovisningsbyråers effektivitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Molntjänster har under de senaste åren fått ett allt större inflytande på samhället i allmänhet såväl som på redovisningsbyråer mer specifikt. Detta har gett dem möjlighet att på ett enklare och billigare sätt få åtkomst till samma programstöd som mycket stora företag. För att inte hamna efter som företag krävs att man kan arbeta så effektivt som möjligt. Hur kan redovisningsbyråerna fortsätta skapa värde för sina kunder?Syfte: Att ta reda på hur ökat användande av molntjänster påverkar specifikt små redovisningsbyråers arbetssätt och deras samarbete med sina kunderMetod: Empiriska data har samlats in genom sex intervjuer med små redovisningsbyråer i Göteborgsområdet. Materialet har sedan transkriberats och analyserats utifrån etablerad teori.Resultat och slutsatser: Empirin har framförallt sett att flöden har förändrat och förenklat stora delar av redovisningsbyråns arbetsuppgifter. Studien har visat att ett ökat användande av molntjänster ofta möjliggör ett mer kontinuerligt samarbete mellan byrån och dess kunder. Hur effektivt samarbetet fungerar påverkas även av en del externa faktorer.Förslag till fortsatt forskning: Intervjuerna har påvisat flera möjliga områden för fortsatt forskning. Bland annat behöver man se på hur kundrelationer påverkas av att man inte längre behöver träffa sina kunder med samma frekvens. Man bör även undersöka kopplingen mellan ökad dokumentation och ökad användning av digitala tjänster och applikationer. Den utökade användningen av digitala verktyg ökar även behovet att undersöka säkerhetsaspekten på området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)