Leveransprecision och ledtid : två nyckeltal för styrning av virkesflödet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Forest Resource Management

Författare: Erik Skoog; [2000]

Nyckelord: roundwood;

Sammanfattning: Inom olika industrigrenar har under ett flertal år ett kvalitetstänkande vuxit fram. För skogsindustrin har detta inneburit att virkesflödet och dess styrning blivit allt viktigare. skogsindustrin arbetar idag med leveransplaner för att planera drivning och leverans efter industrins behov. Denna process är komplex, och för att styra denna använder sig skogsföretagen av leveransprecision som nyckeltal, dvs leveransutfall i förhållande till planerad leverans. A v olika orsaker kan styrning efter detta nyckeltal vara kostnadskrävande. Detta har lett till att fokus istället riktats på styrning efter ledtid. En intressant ledtid att studera är då tid från avverkning, till att virket mäts in vid industri. Styrning efter ledtid kan innebära en mer effektiv och ändamålsenlig styrning, vilket kan innebära en rad fördelar. Utifrån ovanstående har följande problem formulerats: "Kan ledtid och leveransprecision användas för att styra virkesflödet?". Syftet med detta examensarbete är att utvärdera leveransprecision och ledtid som mått på virkesflödets effektivitet, och beskriva de målkonflikter som uppstår när fokus läggs på respektive nyckeltaL Examensarbetet baseras på en huvudsakligen kvalitativ metod, där intervjuer genomförts med personer arbetande med logistik inom skogsindustrin. För att ytterligare finna förståelse, har en mindre kvantitativ studie genomförts på två distrikt hos Holmen Skog, där ledtid för virkeskedjor har kalkylerats. Den teori som behandlas, har därför valts för att öka förståelsen för nyckeltal, styrning och dess omgivning. Intervjuerna visade att styrning är en komplex process. Styrningen efter nyckeltal beror av olika faktorer, och målkonflikter kan uppstå då styrning sker efter leveransprecision och ledtid. Från ledtidsberäkningarna kunde en variation i ledtid per sortiment och årstid utläsas. Grunden för att styrning ska lyckas och att ett effektivare råvaruflöde uppnås, är planering. Då denna föreligger är en god transparens och dialog viktig mellan inblandade parter. Planeringen ska även ske från ett övergripande perspektiv, då detta möjliggör en bättre och effektivare styrning. Nyckeltalen leveransprecision och ledtid kan styra råvaruflödet på olika sätt. Det uppstår dock målkonflikter då detta sker. Ett stort lager implicerar en god leveransprecision, men därmed även längre ledtid. Ett större lager binder även mer kapital och innebär ökad kostnad. Omvänt innebär ett litet lager kortare ledtid, men även en sämre leveransprecision. Det bundna kapitalet i lagret är mindre, men till följd av den hårdare styrningen uppstår kostnader. Vilket nyckeltal som är lämpligast att styra efter är svårt att svara på. Kostnaderna är beroende av allt från industriernas skillnader till lagerpolicy. Leveransprecision är enklare att mäta än ledtid, och får även större genomslag på volym. Detta föranleder att leveransprecision ska användas som nyckeltal, och ledtid som ett stöd vid beslutsfattande, då färskhet är viktigt för vissa sortiment.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)