I huvudet på en skolkurator - Om genus, intersektionalitet och föräldrars delaktighet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka skolkuratorers syn på sitt eget och föräldrars kön när ett barn är i kontakt med kuratorn. Vi vill undersöka kuratorers syn på pappors deltagande och om föräldrarnas kön påverkar samspelet mellan kuratorn och föräldern. Vi vill också undersöka om kuratorer upplever att yttre faktorer som klass, etnicitet och ålder är viktiga när de kommunicerar med föräldrar till ett barn som är i kontakt med dem. Studien innehåller 6 halvstrukturerade intervjuer med skolkuratorer som arbetar i skolor på olika geografiska områden. Vi har funnit att flera av de svarande har upplevt mödrar som allt mer involverade än fäder, och att skiljda fäder är mer involverade än fäderna gifta sig med deras barns moder. Dessutom har vi sett hur korsningsaspekterna deltar i upplevelsen av föräldrarnas kön och engagemang, och hur rådgivarnas kön och ålder påverkar deras erfarenhet av sig själva som yrkesverksamma

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)