Dialekters påverkan på elevers språkbehärskning- en jämförande undersökning mellan rikssvenska och skånska

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

Författare: Christa Karlsson; [2008]

Nyckelord: Dialekter; Språkbehärskning;

Sammanfattning:

Denna uppsats undersöker huruvida personer som talar dialekt behärskar svenska språket sämre än vad personer som talar rikssvenska gör. För att testa detta undersöktes två niondeklasser på två olika skolor. Den ena skolan låg i en sydsvensk kommun, varför eleverna följaktligen talar sydsvensk dialekt. Den andra skolan låg i Mälardalen, vilket allmänt anses vara det område där man talar rikssvenska. De deltagande eleverna fick läsa en text och svara på läsförståelsefrågor. De fick även själva skriva ett brev till textens huvudperson. I deras egenproducerade texter räknades antalet fel. Dessutom analyserades vilka typer av fel de gjorde. Felen jämfördes sedan med en tabell över dialekttypiska drag, för att se om de fel som eleverna gjorde berodde på deras respektive dialekter. Resultatet är svårtolkat. De elever som talar dialekt hade genomgående sämre resultat. Varken deras fel eller de fel som de elever som talade rikssvenska gjorde kan dock härledas till deras dialekter. Därför är det rimligt att anta att skillnaderna beror på yttre omständigheter, såsom social status, motivation och tidigare undervisning. För att kunna dra några säkra slutsatser behöver undersökningen utvidgas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)