Tillit vid färre klick : En studie om hur konsumenters elektroniska tillit påverkas vid köp i en effektiviserad digital kontext

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Digital handel utvecklas och effektiviseras ständigt. Elektronisk tillit betonas avgörande för konsumenters digitala köpintention. Nyligen lanserades Instagram-betalning på den amerikanska marknaden, funktionen ämnar ge ökad produkttillgänglighet i applikationens bildflöde. Vid expandering kan Sverige ses som en potentiell marknad. Studien undersöker därmed hur svenska konsumenters elektroniska tillit påverkas i en effektiviserad digital kontext som Instagram-betalning. Sju hypoteser formuleras utifrån tidigare forskning och kontextuella skillnader. Data inhämtas via en digital enkätundersökning med 265 respondenter, som sedan bearbetas och analyseras via tabeller, figurer och statistiska metoder. Resultaten visar att upplevd risk att spara personuppgifter har negativ signifikant effekt på elektronisk tillit till Instagram-betalning, medan upplevd kvalitet utifrån funktionen och upplevd tydlighet gällande produktinformation har positiv signifikant effekt. Tre av sju hypoteser accepteras. Detta ger betydelsefulla teoretiska och praktiska implikationer. Dels förståelse för konsumentbeteende i en effektiviserad kontext, dels strategier för att indirekt skapa köpintention. Slutligen ges förslag till vidare forskning och praktiska implikationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)