Tio nyanser av mindre avvikelse

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

Sammanfattning: Mindre avvikelse är ett begrepp i fastighetsbildningslagen som ger möjlighet att inom vissa ramar göra avsteg från gällande detaljplan vid fastighetsbildning. Syftet med reglerna är bland annat att tillåta små avsteg utan att behöva göra det omfattande och tidskrävande arbetet att ändra en detaljplan. Bestämmelsen, så som den är formulerad i fastighetsbildningslagens 3 kap 2 §, ställer dock krav på att avvikelsen skall vara “mindre” och att den inte skall motverka detaljplanens syfte. För att undersöka hur dessa rekvisit skall tolkas har arbetet som syfte att utreda vilka huvudfaktorer som påverkar bedömningen av tillåtligheten av en mindre avvikelse samt att så långt som möjligt utreda i vilken utsträckning och på vilket sätt dessa faktorer påverkar. För att ta reda på detta har grundliga studier gjorts av förarbeten till såväl fastighetsbildningslagen som plan- och bygglagen. Av detta har framgått att regler om möjligheten att avvika från detaljplaner vid fastighetsbildning har funnits ända sedan jorddelningslagens tid. Reglernas exakta utformning i lagtext har över tiden ändrats i utformning, men mycket sällan har någon ändring i sak varit avsedd. De största förändringarna skedde vid införandet av 1987 års plan- och bygglag, där man bland annat konstaterade att mindre avvikelse i fastighetsbildningslagen skall bedömas efter samma grunder som i plan och bygglagen. 35 rättsfall som berör mindre avvikelse har analyserats. Av den rättspraxis som framträtt kan man tydligt utläsa att möjligheten att göra en mindre avvikelse är starkt beroende av vilken typ av avvikelse det rör sig om. De huvudfaktorer som vi anser påverkar bedömningen av en mindre avvikelse är: • Huruvida avvikelsen beror på att någon detalj i planen blivit felaktigt utformad eller ej tillräckligt studerad. • Huruvida allmänna och/eller enskilda intressen påverkas av avvikelsen. • Byggnadsnämndens inställning till avvikelsen. • Huruvida avvikelsen sker från en bestämmelse som är ett väsentligt inslag i planen eller ej. • Avvikelsens art och omfattning • Områdets karaktär (känslig eller okänslig omgivning). • Huruvida ett beslut om bygglov redan finns för den åtgärd som man önskar göra en mindre planavvikelse för. Några faktorer har karaktären av direkt avgörande ja/nej-faktorer, medan andra snarare avgör den tillåtna storleken på en avvikelse. Om man vid en genomgång av faktorerna ovan finner att det inte föreligger något hinder för en mindre avvikelse, är vår slutsats att den som regel bör tillåtas. En bedömning i det enskilda fallet kommer dock alltid att vara nödvändig. Slutligen ges ett antal förslag på förbättringar av nuvarande lagstiftning med grund i den övriga analysen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)