"Ett gott skratt förlänger livet"

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Hälsa och samhälle

Författare: Astrid Aspe Svensson Amélie; [2008]

Nyckelord: humor; hälsa; omvårdnad; välmående;

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien var att ta reda på sambandet mellan humor och välmående hos patienter. Bakgrund: Humor och skratt har sedan länge använts inom vården, till exempel används clowner på barnsjukhus. Idag finns det skrattklubbar världen över, som utövar skrattyoga för att lära människor att skratta istället för att bli nedstämda i svåra situationer. Stress och smärta leder till nedsatt välmående hos patienter. Metod: Litteraturstudie utförd på 10 vetenskapliga artiklar genom sökning i databaserna PubMed och CIHNAL. Resultat: Humor leder till samhörighet och används av vårdpersonal för att bryta spända situationer och kommunicera med patienter. Personal kan långt efter komma ihåg humoristiska situationer och minnas dessa med glädje och tillfredställelse. Det svåra med humor är att göra bedömningen när det är lämpligt och inte, detta lärs genom erfarenhet. Diskussion: Humor kan vara ett sätt att kommunicera vilket i sin tur leder till trygghet och samhörighet. Genom att sjuksköterskor lär sig känna av patienter vågar de använda humor i större utsträckning. Humor och skratterapi bör kunna användas för att förebygga sjukdom.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)