Jämförelse av olika solcellsanläggningar på Haganässkolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

Sammanfattning: Intresse för solceller för energiproduktion ökar stadigt i samhället. Under de senaste 30 åren har solcellerna gradvis blivit både billigare och mer effektivare. Genom att fortsätta skapa forskningsmöjligheter och förbättra solcellen som en kommersiell produkt kommer solcellen att kunna konkurrera med alla förnybara- samt icke förnybara energikällor. Detta examensarbete syftar på att utreda och identifiera viktiga relevanta skillnader mellan kisels- respektive tunnfilmssolceller. Mjukvaran Polysun används för att utföra en teoretisk simulering för solcellsmodulerna vid Haganässkolan i Älmhult. Anläggningarnas verkliga energiproduktion mäts för att kontrollera, verifiera och jämföra med beräkningsresultatet. Resultatet visade att kiselsolcellerna har större verkningsgrad än tunnfilmssolcellerna och som förväntat att kiselmodulerna producerade mer el. Kiselsolcellerna är ett bättre val då tillgängligheten av takarea är en begränsade faktor för en anläggnings dimensionering. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)