”För nån har ju okejat detta från början.” Tre kvinnors upplevelse av att vara kvinna post-#metoo i Sverige.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Författaren avsåg att undersöka hur kvinnor tänker kring och upplever hur det är att leva i Sverige efter #metoo-hösten 2017. Genom att använda tolkande fenomenologisk analys (IPA) kan tre kvinnors redogörelser skapa ett akademiskt avtryck i vårt samhälle. Kan en i stort sett digital aspekt på en social rörelse påverka hur människor tänker om sig själva, hur de uppfattar sin situation idag och se sig själva i nytt ljus? Denna undersökning syftade till att försöka uppfatta andra aspekter av #metoo än själva faktumet att ha varit utsatt på olika sätt skulle vara i fokus, det kom även att belysa upplevelsen om hur #metoo kan vara en källa till skiftning i identitet hos medverkande kvinnor. Detta för att det ska bli enklare för alla läsare, män som kvinnor att ges chansen att förstå hur de här tre kvinnorna ser på sig själva och upplever sin position i dagens svenska samhälle. Vare sig man uppfattar sig som att man utsatt någon eller utsatts av någon. Genom kvalitativa intervjuer kunde aspekter av informanternas livsvärld och upplevelser framträda i materialet och genom IPA delas in i teman vilka beskriver hur det är att vara kvinna idag: Jag såg inte systrarna för alla männen, Männen och vi, Stopp. Min. Kropp. samt Från tystnad till talan. I materialet framträder också perspektiv på svårigheten att förändra värderingar i samhället men också hoppet som finns att när #metoo får tillräckligt många - män som kvinnor - att inse tillräckligt mycket om det som var, då finns förändringen inom räckhåll.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)