Hur kan digital transformation i Professional Service Firms organiseras och skapa värde?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Författare: Lova Lindman; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Titel: Hur kan digital transformation i Professional Service Firms organiseras och skapa värde?   Syfte:  Syftet med den här studien är att undersöka hur digital transformation organiseras i Professional Service Firms, PSFs, med hänsyn till värdeskapande. Studien förväntas svara på hur organisationsprocesser och affärsmodeller kan förändras med den digitala transformationen samt hur digital transformation kan optimeras för att skapa värde inom företaget.   Metod: Denna studie har sin grund i interpretivismen och är av en tolkande natur. En kvalitativ metod har genomförts där forskningsdesignen är utförd genom en multipel fallstudie. 7 semi-strukturerade intervjuer genomfördes med respondenter som valdes utifrån att de arbetade i PSF. Respondenterna som deltog i studien var 4 kvinnor och 3 män och arbetade som läkare, arkitekt, mäklare, advokat, universitetslektor eller applikationskonsult. Det insamlade datamaterialet analyserades sedan utifrån tematisk analys.   Resultat och slutsats: Studiens resultat visade att den digitala transformationen i PSF organiseras utifrån yttre faktorer som Covid-19 pandemin samt utifrån kundens förfrågan där den digitala kompetensen i organisationen inte är särskilt stor. Konsekvenserna av detta kan bli att personal verksam i PSF har relativt mindre digital kompetens jämfört med mängden de arbetar digitalt samt att det kan finnas en negativ inställning till att saker blir mer digitaliserat och att externa faktorer även kan hämma en positiv utveckling. Till sist blir dock en av konsekvenserna att PSF märker ett värde av den digitala transformationen genom att det kan skapa en kvalitetssäkring och effektivitet.     Examensarbetets bidrag: Detta arbete har bidragit till att utveckla den tidigare begränsade forskningen inom digital transformation av PSF. Det har beskrivit mer utförligt hur digital transformation organiseras och skapar värde men det har även bidragit till att visa att tidigare kartlagda teorier i andra branscher även går att applicera på PSF. Vidare har det även bidragit praktiskt till personer verksamma i PSF, som med denna studie kan förstå värdet av digitala lösningar men också de identifierade riskerna. Som studien visat är den digitala kompetensen inom PSF begränsad vilket gör det praktiska bidraget ännu mer viktigt.   Förslag till fortsatt forskning: Som förslag till fortsatt forskning har en liknande komparativ studie föreslagits där respondenter med varierade digitala kunskaper skulle kunna jämföras för att kartlägga om värdeskapandet skett av slumpen eller om kunskap om digital transformation faktiskt ökar värdet i PSF.   Nyckelord: digital transformation, digitalisering, PSF, värdeskapande

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)