Patienters upplevelse av palliativ omvårdnad i livets slut. : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

Sammanfattning: Henriksson, E & Persson, F. Patienters upplevelser av palliativ omvårdnad i livets slut. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för vårdvetenskap, 2020.    Bakgrund: Den grundutbildade sjuksköterskan möter under sin yrkesverksamma karriär olika människor med olika behov och önskemål, dessa individer möter sjuksköterskan oberoende av arbetsplats. Genom att belysa patienters behov, önskemål och upplevelse av den palliativa vården kan omvårdnaden i livets slut förbättras. Genom kunskap inom palliativ omvårdnad kan vårdpersonal förbättra patientens och närståendes livskvalitet med vård som bygger på evidensbaserad, säker personcentrerad vård. Syfte: Syftet med denna kvalitativa litteraturstudie är att undersöka hur patienter upplever den palliativa omvårdnaden i livets slut.  Metod: Tio vetenskapliga artiklar av kvalitativ design användes för denna litteraturstudie. Avsikten med att använda kvalitativ metod var att skapa en djupare förståelse kring hur patienter upplever den palliativa omvårdnaden i livet slut. Studierna från CINAHL och PubMed analyserades med Forsberg & Wengström fem steg av innehållsanalys. Resultat: Vid analysen identifierades tre tema: palliativ omvårdnad, behov och önskemål och livskvalitet. Patienter beskrev ett behov att leva sin sista stund med värdighet, autonomi, integritet och respekt. Genom att vårdpersonal urskiljer behov och önskemål kan personcentrerad vård uppnås. Konklusion: Patienters omvårdnad och livskvalitet i livets slut influerades av uppfyllande av behov och önskemål för att uppnå god och säker personcentrerad vård. Dimensionerna fysisk, existentiell, psykisk, andlig och social kan bidra till att personcentrerad vård uppnås där hela individen blir sedd.     Nyckelord: Livskvalitet, omvårdnad, palliativ vård, patientperspektiv & värdighet

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)