Flickorna som gör allt för att passa in : Förskolans specialpedagoger beskriver flickor i svårigheter och de insatser som behövs

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

Sammanfattning: Studiens syfte var att bidra med kunskap om och hur flickor i svårigheter uppmärksammas i förskolan och vilka pedagogiska metoder och anpassningar som används för flickor i svårighet som kan tyda på autism och attention deficit hyperaktivitet disorder (ADHD), hur de uppmärksammas och vilka insatser som sätts in. Studiens frågeställningar var hur specialpedagoger beskriver att de uppmärksammar flickor med svårigheter som tyder på autism och ADHD, hur beskriver specialpedagoger arbetet med insatser i förskolan, vilken kunskap anser specialpedagoger behövs för att förstå problematiken kring dessa flickor. Studien har kvalitativ forskningsansats med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod och omfattar åtta specialpedagoger som arbetar i förskolan. Intervjuerna med specialpedagoger visar att flickor ofta upptäcks i socialt samspel och genom kommunikation, flickor leker genom att härma och följa förskolans rytm. Studien visar att specialpedagogerna befarar att många flickor fortfarande missas på grund av dessa anledningar vilket innebär att deras svårigheter inte alltid är synliga för omgivningen. Vidare lyfts tydliggörande pedagogik och samarbete med Barnhälsovården (BHV) och vårdnadshavare som viktiga i arbetet med insatser i förskolan. Specialpedagogerna i studien visar på att kunskap finns om flickor i svårighet, vilka adekvata insatser som krävs och hur flickor upptäcks. Kompetensen bland pedagoger på förskolan varierar, särskilt på de förskolor där utbildningsnivån är lägre eller saknades. Kunskap bland pedagogerna anser vi vara ett utvecklingsområde för specialpedagogerna att arbeta med.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)