Hur påverkar omorganisationer en FoU avdelnings prestation under slutfaserna och lanseringen av en produkt?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Alex Nesic; [2022-02-16]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna studie fokuserar på en FoU avdelning i Bolaget X inom Telekombranschen. Avdelningen har efter flera års forskning framställt en ny produkt, vilken de hoppas är av en "disruptiv" karaktär. Under åren har avdelningen genomgått ett flertal omorganisationer och under dessa omorganisationer har de även bytt Performance Management System (PMS) och Belöningssystem. Den fråga jag ställer är: ”Hur påverkar omorganisationer en FoU avdelnings prestation under slutfaserna och lanseringen av en produkt?" Uppsatsens begränsningar och avgränsningar är mankraft, tid, sekretess samt tillgång till respondenter och avgränsningen är avdelningen självt. Jag har nyttjat intervjuteknik och har haft tillgång till nio respondenter, varav två är i ledningen, för att framställa empirin. De teoretiska inslagen är bl.a. Myt & Ceremoni, Decoupling, Isomorfism m.fl. Denna uppsatsstudie tillhandahåller inte ett definitivt svar, utan påvisar ett antal problem vilka kan uppstå under omorganisationer. De kan föranleda till ett annat angreppssätt vid en omorganisation. Exempel på dessa är: -Planering, information och vägledning. -Organisationsform. -Samsyn på framtiden

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)