Det etiska beslutsfattandet : En studie på svenska fastighetsmäklarbranschens attityd rörande etiska dilemman

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Syfte Syftet med denna studie är att analysera skillnader i betydelse mellan komponenterna: etisk bedömning, etisk avsikt och etisk plikt i förhållande till uppfattad betydelse av ett etiskt problem i den etiska beslutsprocessen.  Metod En analys av tidigare forskning genomfördes för att skapa en teoretisk referensram samt få en god översikt över forskningsområdet. En kvantitativ metod användes därefter för att samla in empiriskt material. Detta gjordes med hjälp av en enkät som bestod av scenarion som respondenterna fick ta ställning till. Den empiriska informationen analyserades i SPSS, där utfördes deskriptiv statistik, korrelationsanalys, faktoranalys samt regressionsanalys. Resultaten presenterades, diskuterades och utmynnade i en slutsats samt förslag till fortsatt forskning.  Slutsats De slutsatser som kan dras utifrån studien är att den etiska bedömningen har störst påverkan på den uppfattade betydelsen. Det kan även konstateras att den etiska avsikten samt den etiska plikten inte har någon signifikant påverkan på den upplevda betydelsen när ett etiskt dilemma ses som mindre allvarligt.  Uppsatsens bidrag Studien bidrar till en ökad förståelse för fastighetsmäklares attityder gentemot etiska dilemman, samt att den etiska beslutsprocessen är mer komplex än vad som tidigare presenterats. Vi belyser även hur säljchefer kan påverka sina anställda till ett mer etiskt agerande genom att uppföra etiska koder samt arbeta för ett gott etiskt klimat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)