Lagerstyrning av reservdelar : En studie av industriföretag i Småland

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

Sammanfattning: Kandidatuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö, 2FE02E Ämnesfördjupande arbete i logistik, VT 2010 Handledare: Helena Forslund Examinator:Petra Andersson Nyckelord: spareparts, logistics, inventory managements, forecast, information flow, communication och warehouse Titel: Lagerstyrning av reservdelar: En studie av industriföretag i Småland Bakgrund: Eftermarknadens storlek har vuxit parallellt dess betydelse för företag. Detta talar för att lagerstyrningen av reservdelar blir allt viktigare för den totala prestationen i företag, speciellt med hänsyn till dagens konkurrenssituation. Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur industriföretag arbetar med lagerstyrning av reservdelar. Vidare skall studien identifiera och diskutera de bakomliggande orsakerna till industriföretagens arbetssätt beträffande lagerstyrning av reservdelar. Slutligen skall studien se hur lagerstyrningen av reservdelar i företagen kan förbättras. Metod: En tvärsnittsstudie har genomförts, byggd på sekundärdata samt empiriska data insamlade genom semistrukturerade intervjuer. Teoretiskt ramverk: Det teoretiska ramverket baseras på relevant litteratur om lagerstyrning med avseende på prognostisering, lagerdimensionering och informationsflöde, i syfte att förmedla författarna och läsaren de kunskaper som krävs för att bygga vidare på arbetet samt förstå dess kontext. Empiri: Empirin baseras på intervjuer med Thomas Arvidsson, delägare på Fläktgruppen AB, Gullwei Åkesson, ansvarig för reservdelar på Rottne Industri AB, Bruno Rappner, ansvarig reservdelar på IV Produkter AB, samt Niklas Morstedt & Charlie Gunnarsson, lageransvarig respektive produktionsansvarig på Wexiödisk. Slutsats: Samtliga företag delade upp sina reservdelar i kritiska och icke-kritiska men de har inga tydliga gränser för denna klassificering. För att förbättra företagens prognoser är en tydlig uppdelning en fördel. Ett förslag som läggs fram är att klassificera reservdelar baserat på efterfrågan.Inget företag använder sig utav mer än en prognosmetod. Företagens val utav prognosmetod varierar beroende på prognostiserarens position inom företaget. Företagskulturen identifieras som en större utav flera faktorer vilka påverkar företagens val gällande lagerstyrning. Dessa faktorer kan hindra företagens utveckling utav prognosmetoder. Upplevd konkurrenssituation påverkar företagens val av att tillverka mot order eller mot lager. Genom att använda en ABC-analys eller FMECA kan företagen välja ut artiklar som behöver lagerföras och vilka som kan tillverkas mot order för att öka servicenivåer alternativt minska lagernivåer, beroende på behov. Förslag till fortsatt forskning: Vidare studier kan göras för att ytterligare bygga upp en empirisk grund med ansatsen att kunna generalisera de slutsatser som denna studie berört. Vidare kan det vara intressant att undersöka hur tydliga klassificeringar samt nyttjandet av flera situationsanpassade prognosmetoder kan gynna lagerstyrningen av reservdelar i företag

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)