“Digitalize or die trying” : En kvantitativ studie om digitaliseringens inverkan på anställdas välmående i svenska banker

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

Sammanfattning: De senaste åren har banksektorn genomgått betydande digitala förändringar. De digitala innovationerna inom banksektorn har resulterat i ett förändrat arbetssätt för bankmedarbetarna som i sin tur resulterat i en organisationsförändring. Tidigare forskning har kunnat påvisa att den rådande kulturen i företaget både kan ha en negativ eller en positiv effekt på individens subjektiva välmående. Därför har vi valt att undersöka hur olika organisationskulturer i banksektorn kan påverka den enskilda bankmedarbetarens subjektiva välmående. Syftet med denna uppsats är att förklara och beskriva hur digitaliseringen påverkar den enskilda bankmedarbetarens subjektiva välmående på arbetsplatsen, samt hur organisationskulturen inverkar på individens upplevelse av digitalisering. Studien har en positivistisk forskningsfilosofi följt av en deduktiv ansats. En kvantitativ metod genomfördes med datainsamlingsmetoden internetenkät. Resultatet från undersökningen har baserats på 144 respondenter. Studien har visat indikationer på att en kollektivistisk kultur har en positiv effekt på det subjektiva välmåendet hos bankmedarbetaren. Vi har även kunnat visa att ju mer positiv inställning bankmedarbetaren har till användning av digitala arbetsmetoder, ju bättre är deras subjektiva välmående. Vår studie är begränsad till att endast innefatta bankmedarbetare från utvalda banker runt om i Sverige. Avslutningsvis bidrar denna studie med en argumentation samt diskussion kring hur digitalisering påverkar bankmedarbetarens subjektiva välmående, samt hur organisationskulturen inverkar på individens upplevelse av digitaliseringen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)