Personers erfarenheter av att leva med stomi : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Röda Korsets Högskola

Sammanfattning: Bakgrund: Stomi innebär en konstgjord öppning i buken som skapats med hjälp av ett kirurgiskt ingrepp. Stomikirurgi utförs när det finns en förändring i den drabbade vävnaden orsakad av till exempel cancer eller inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). I sjuksköterskans roll är det viktigt att uppmuntra personer med stomi att hantera vardagliga problem. Förutom att ta itu med fysiologiska problem, vård, utbildning och rådgivning så måste sociala och psykologiska aspekter beaktas. Syfte: Syftet med studien var att beskriva personers erfarenheter av att leva med stomi. Metod: En litteraturöversikt där sökningar genomfördes i PubMed och Cinahl. Tio kvalitativa originalartiklar granskades med en tematisk analys av. Resultat: Två tema och fem subtema identifierades. De två teman var stomins inverkan på livet och behov av stöd. Resultatet visar att personens självbild och kroppsuppfattning förändrades på grund av stomi var något svårt att anpassa sig till vidare visar hur viktigt det är att sjuksköterskan har kunskap och erfarenhet av att undervisa både drabbade personer och närstående. Slutsatser: Den förändrade fysiska förutsättning som en stomi innebär har stor inverkan på livskvaliteten och begränsar vardagsrutiner såsom fysiska aktiviteter. Stomin upplevdes också som räddningen från den tidigare bakomliggande sjukdomen och gav förbättrad livskvalitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)