Sjuksköterskors erfarenhet av följsamhet till basala hygienrutiner Titel (engelsk) - En intervjustudie på en ortopedavdelning

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner (VRI) innebär ett stort lidande för patienten och enkostnad för samhället. För att minska antalet VRI och arbeta preventivt mot smittspridninginom hälso- och sjukvården är det av stor vikt att basala hygienrutiner (BHR) följs. Det hardock visat sig finnas brister i hur väl sjuksköterskor följer BHR, vilket innebär en fara förpatienternas säkerhet. Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet avföljsamhet till BHR i omvårdnadsarbetet på en ortopedavdelning vid Sahlgrenskauniversitetssjukhuset, Mölndal. Metod: Studien hade en kvalitativ metod och fyrasemistrukturerade intervjuer gjordes med sjuksköterskor på ortopedavdelningen. Data frånintervjuerna analyserades utefter en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Analysen resulteradei tre domäner; individen, avdelningen och organisationen samt elva kategorier uppdelat iunderkategorier. Resultatet visade att attityder, invant beteende, det dagliga arbetet samtavsikten att minska smittspridning utgjorde faktorer på individnivå som sjuksköterskornaerfor påverkade följsamheten till BHR. På avdelningsnivå hade ett bra teamarbete, tillgång tillinformation och praktiska förutsättningar en positiv effekt på följsamheten. Följsamhetenansågs förbättras om det på en organisatorisk nivå finns hygienansvariga samt om kontrollerutförs. Dessutom visade sig hög arbetsbelastning och utbildning också ha en inverkan påsjuksköterskors följsamhet till BHR i omvårdnadsarbetet. Slutsats: Det finns fortfarandeförbättringsmöjligheter på både individuell-, avdelnings- och organisationsnivå. För attutveckla avdelningens följsamhet till BHR är det viktigt att sjuksköterskornas erfarenheter tasi beaktning och studiens resultat visar på områden som både fungerar bra och ska bevarassamt på områden som kan utvecklas mer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)